OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost net-o-peer s.r.o., IČ 29128234
se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, spisová značka C 202206 (dále jen „Poskytovatel“).

1.2. Uživatelem se rozumí jakákoli osoba, která využívá internetový portál
www.net-o-peer.com a/nebo využívá Služby net-o-peer nebo jakýchkoli dalších
služeb zajišťovaných Poskytovatelem (dále jen „Uživatel“). Registrací na portálu
www.net-o-peer.com vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a
zavazuje se je dodržovat.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují právní
vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem a jejich vzájemná práva a povinnosti při
využívání služeb zajišťovaných Poskytovatelem (zejména Služby net-o-peer) a při
užití internetového portálu www.net-o-peer.com.

1.4. Snímaným prostorem se rozumí prostor, v němž jsou umístěna záznamová
zařízení Poskytovatele, která se při průjezdu Uživatele tímto prostorem aktivují
a pořídí videozáznam Uživatele (dále jen „Snímaný prostor“).

1.5. Záznamovým zařízením se rozumí kamerový systém, který je schopen poskytnout
videozáznam Uživatele na základě jeho pozitivní identifikace pomocí dedikované
aplikace na mobilním telefonu s využitím GPS či snímače detekční nálepky,
poskytnuté Uživateli Poskytovatelem (viz 2.2).

1.6. Provozovatelem se rozumí provozovatel, majitel či nájemce střediska -
sportoviště (zejména wakeboardový, snowboardový či jiný park), v němž je umístěn
Snímaný prostor (dále jen „Provozovatel“).

1.7. Službou net-o-peer se rozumí zejména pořizování videozáznamů Uživatele při
průjezdu Snímaným prostorem a následné zpřístupnění těchto videozáznamu
Uživateli a ostatním Uživatelům prostřednictvím internetového portálu
www.net-o-peer.com (dále jen „Služba net-o-peer“).

2. Podmínky využívání služeb Poskytovatele

2.1. Služba net-o-peer je poskytovatelem nabízena ve dvou variantách, a to
Služba net-o-peer Letní provoz a Služba net-o-peer Zimní provoz (společně jsou
dále označovány jako „Služba net-o-peer“).

Podmínky využití Služby net-o-peer Letní provoz

2.2. Pro využívání Služby Net-o-Peer Letní provoz je Uživatel povinen vytvořit
svůj uživatelský profil na internetovém portálu www.net-o-peer.com (dále jen
„Registrace“) a u Poskytovatele nebo u jím pověřených osob (zejména
u Provozovatelů) zakoupit tzv. detekční nálepku, která slouží k identifikaci
Uživatele při průjezdu Snímaným prostorem, přesné aktivaci kamer ve Snímaném
prostoru a přiřazení pořízených záznamů uživatelskému profilu Uživatele (dále
jen „Detekční nálepka“). . K Registraci je nutné využít unikátní kód, který
Uživatel obdrží spolu s detekční nálepkou. Registrací dojde k propojení profilu
Uživatele a detekční nálepky Uživatele.

2.3. Cena Detekční nálepky je stanovena jednotlivými Provozovateli a může se
v jednotlivých prodejních místech lišit. Detekční nálepku zakoupenou u
kteréhokoli Provozovatele je po Registraci možné využívat ve Snímaných
prostorech všech ostatních Provozovatelů, (nikoli tedy jen ve Snímaných
prostorech Provozovatele, u něhož byla nálepka zakoupena).  

2.4. Detekční nálepka musí být nalepena na horní stranu wakeboardu nebo vodních
lyží, které budou pro jízdu použity. Pokud uživatel uzavřel s Provozovatelem
Smlouvu dle čl. 2.13 těchto Obchodních podmínek, bude při vjezdu do Snímaného
prostoru Detekční nálepka Uživatele detekována a při průjezdu jednotlivými
překážkami umístěnými ve Snímaném prostoru dojde postupně k aktivaci Záznamového
zařízení, které průjezd Uživatele Snímaným prostorem zachytí. Po jeho pořízení
bude videozáznam přístupný pouze Uživateli, který je na něm zachycen, a
Poskytovateli, a to dokud se Uživatel nerozhodne videozáznam zveřejnit. Po
zveřejnění bude videozáznam přístupný kterémukoliv jinému Uživateli i náhodným
návštěvníkům portálu.

2.5. Detekční nálepka je nepřenosná a je možné ji propojit pouze s profilem
jednoho Uživatele. Uživatel se zavazuje neumožnit využití jeho Detekční nálepky
žádné třetí osobě. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Uživatel
povinen nahradit Poskytovateli veškerou vzniklou škodu. Poskytovatel je současně
oprávněn zrušit registraci Uživatele, a to bez náhrady.

2.6. Při poškození Detekční nálepky je Uživatel povinen kontaktovat
Provozovatele střediska nebo Poskytovatele. Poškozená Detekční nálepka bude v
místě jejího nákupu bezplatně vyměněna a novou nálepku bude možné propojit
s profilem Uživatele.

Podmínky využití Služby net-o-peer Zimní provoz

2.7. Pro využívání Služby net-o-peer je Zimní provoz – Snowpark je uživatel
povinen vytvořit svůj uživatelský profil na internetovém portálu
www.net-o-peer.com (Registrace) a z internetového portálu net-o-peer (či jiných
alternativních zdrojů, zejména Google Play, Appstore apod.) stáhnout a
nainstalovat do svého mobilního telefonu aplikaci net-o-peer, která slouží
k identifikaci Uživatele při průjezdu Snímaným prostorem, přesné aktivaci kamer
ve Snímaném prostoru a přiřazení pořízených záznamů uživatelskému profilu
Uživatele (dále jen „Mobilní aplikace“).

2.8. Cena Mobilní aplikace je stanovena Poskytovatelem. Aplikaci net-o-peer je
po Registraci možné využívat ve Snímaných prostorech všech Provozovatelů.

2.9. Mobilní aplikace musí být po celou dobu průjezdu Uživatele Snímaným
prostorem spuštěná, jinak Záznamové zařízení nebude pro Uživatele vykonávat
svoji funkci. Pokud uživatel uzavřel s Provozovatelem Smlouvu dle čl. 2.13
těchto Obchodních podmínek, bude při vjezdu do Snímaného prostoru Uživatel
detekován a při průjezdu jednotlivými překážkami umístěnými ve Snímaném prostoru
dojde postupně k aktivaci Záznamového zařízení, které průjezd Uživatele Snímaným
prostorem zachytí. Po jeho pořízení bude videozáznam přístupný pouze Uživateli,
který je na něm zachycen, a Poskytovateli, a to dokud se Uživatel nerozhodne
videozáznam zveřejnit. Poté bude videozáznam přístupný kterémukoliv jinému
Uživateli i náhodným návštěvníkům portálu.

2.10. Mobilní aplikace je po instalaci v mobilním zařízení nepřenosná a je možné
ji propojit pouze s profilem jednoho Uživatele. Uživatel se zavazuje neumožnit
využití jeho mobilního zařízení s nainstalovanou Mobilní aplikací žádné třetí
osobě. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je Uživatel povinen
nahradit Poskytovateli veškerou vzniklou škodu. Poskytovatel je současně
oprávněn zrušit registraci Uživatele, a to bez náhrady.

2.11. Mobilní aplikace je duševním vlastnictvím Poskytovatele a vztahuje se na
ni ochrana poskytovaná právními předpisy. Jakákoliv nepovolená modifikace či
úprava mobilní aplikace je považována za závažné porušení těchto Obchodních
podmínek a je důvodem k okamžitému zrušení registrace Uživatele, a to bez
náhrady.

Společná ustanovení pro využití Služby net-o-peer

2.12. Pro Registraci Uživatele jsou vyžadovány zejména následující údaje: jméno,
příjmení, přezdívka, platná emailová adresa, kontaktní telefonní číslo.

2.13. Videozáznamy jednotlivých průjezdů Uživatele Snímaným prostorem budou na
internetovém portálu www.net-o-peer.com uloženy po celou dobu trvání registrace
Uživatele.

2.14. Na využití Služby net-o-peer nemá Uživatel právní nárok. Zejména při
výpadku Služby net-o-peer či jakékoli poruše záznamových zařízení nenesou
Poskytovatel ani Provozovatel žádnou odpovědnost za nepořízení záznamu průjezdu
Uživatele Snímaným prostorem nebo za sníženou kvalitu pořízených záznamů.

2.15. Uživatel je oprávněn svou Registraci kdykoli zrušit.

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Registrací (tedy zejména vyplněním registračního formuláře a jeho
potvrzením) uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby v souladu se Zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění
shromažďoval, zpracovával a využíval jeho osobní údaje. Uživatel poskytuje
Poskytovateli osobní údaje zejména za účelem jejich využití na internetových
stránkách Poskytovatele a v rámci dalšího podnikání Poskytovatele. Poskytovatel
je oprávněn shromažďovat zejména následující údaje o Uživateli: jméno, příjmení,
emailová adresa, telefonní číslo. Poskytovatel je oprávněn shromažďovat též
další údaje, které Uživatel Poskytovateli při registraci a v průběhu využívání
služeb Poskytovatele poskytne. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas
se shromažďováním a zpracováním osobních údajů je udělován na dobu neurčitou,
Uživatel má však právo jej kdykoli odvolat, a to písemným oznámením zaslaným
doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovatele. Odvolání souhlasu je účinné
okamžikem doručení tohoto oznámení Poskytovateli. Uživateli náleží práva dle
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej
týkají, právo takové informace opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
likvidaci.

3.2. lUživatel může Poskytovateli poskytnout další materiály a informace
týkající se jeho osoby, které si přeje veřejně zobrazit ve svém profilu na
portálu net-o-peer.com. Pokud tak učiní, dává Poskytovateli svolení ke
zveřejnění těchto materiálů a informací na portálu net-o-peer.com a jejich
dalšímu užití v rozsahu dle čl. 4.2 těchto Obchodních podmínek. Uživatel se
zavazuje poskytovat Poskytovateli pouze materiály a informace, s nimiž je
oprávněn volně nakládat a jejichž zveřejnění a užití Poskytovatelem nebude mít
za následek porušení právních předpisů nebo jakýchkoli práv třetích osob.
3.3. Registrací uděluje účastník Uživatel v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti, v účinném
znění, souhlas s použitím své emailové adresy a telefonního čísla pro obchodní
účely Poskytovatele. Tento svůj souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat.

4. Souhlas s pořizováním fotografií a obrazových záznamů a jejich užitím

4.1. Uživatel Registrací dále v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský
zákoník v účinném znění, uděluje Poskytovateli výslovný souhlas, aby v souladu
s účelem registrace pořizoval a uchovával fotografie, obrazové, zvukové nebo
zvukově-obrazové záznamy Uživatele, sportovních či uměleckých výkonů Uživatele a
projevů osobní povahy Uživatele (dále společně jen „Záznamy“). Uživatel souhlasí
s tím, aby Poskytovatel Záznamy dále používal, a to i pro reklamní, komerční či
obdobné účely, Uživatel zejména souhlasí s umístěním Záznamů na internetových
stránkách Poskytovatele a jejich zpřístupněním veřejnosti. V souvislosti s
pořízením a použitím Záznamů nenáleží Uživateli žádná odměna.

4.2. Uživatel Registrací současně poskytuje Poskytovateli bezúplatnou licenci
k užití Záznamů ve smyslu § 12 a násl. a § 71 zákona č. 121/2000 Sb. (tím se
rozumí zejména svolení ke zveřejnění a užití jakýchkoli záznamů výkonů či
projevů osobní povahy Uživatele, které mohou podléhat ochraně dle zákona č.
121/2000 Sb.), a to zejména jejich rozmnožováním, publikováním a sdělováním
veřejnosti prostřednictvím médií, Internetu či jiných telekomunikačních sítí
(mobilní telefonní sítě apod.), včetně umožnění jejich stahování (vytváření a
úplatné poskytování digitálních rozmnoženin), a jejich umístěním na
internetových stránkách třetích stran, plakátech, billboardech, letácích
a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či
propagačních akcí či kampaní. Poskytovatel je oprávněn užít Záznamy a výkony na
nich zachycené v neomezeném rozsahu, tj. ke všem pro dílo relevantním známým,
byť ještě nevyužívaným, způsobům užití (zejména, nikoli však výlučně, dle
vymezení § 12 odstavec 4 zákona č. 121/2000 Sb. ve smyslu § 13 až § 23 zákona č.
121/2000 Sb). Uživatel uděluje Poskytovateli veškerá výše uvedená oprávnění bez
nároku na jakoukoli odměnu na dobu padesáti let a bez územního, množstevního či
jiného omezení. Poskytovatel je oprávněn práva tvořící licenci zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě, a to bez jakéhokoli účelového, množstevního, územního či
jiného omezení, a je též oprávněn bez dalšího licenci zcela postoupit třetí
osobě.

4.3. Licence dle předchozího odstavce je poskytována jako nevýhradní. Uživatel
však prohlašuje, že si je vědom, že není oprávněn Záznamy pořízené
Poskytovatelem užít ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., zejména není
oprávněn je dále šířit či veřejně prezentovat, bez předchozího písemného
souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel není povinen licenci ani související
svolení využít. Uživatel rovněž souhlasí s tím, že Záznamy mohou být zveřejněny
či užívány bez uvedení a/nebo označení jeho osoby.

5. Obecná a závěrečná ustanovení

5.1. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19.1.2013.

5.2. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli jednostranně měnit,
a to i bez předchozího upozornění. Změny Obchodních podmínek nabývají účinnosti
jejich zpřístupněním na internetovém portálu www.net-o-peer.com, pokud není
Poskytovatelem stanoveno pozdější datum jejich účinnosti. Změny Obchodních
podmínek nemohou být uplatňovány zpětně. Pokud Uživatel se  změnou Obchodních
podmínek nebude souhlasit, je povinen neprodleně kontaktovat Poskytovatele se
žádostí o zrušení jeho registrace.

5.3. Tyto Obchodní podmínky upravují pouze smluvní vztah mezi Poskytovatelem a
Uživatelem a nezakládají jakákoli práva ve prospěch třetích stran.

5.4. Od těchto Obchodních podmínek je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou
dohodou mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Obchodní podmínky mají přednost před
těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu.

5.5. V případě, že dojde k porušení podmínek ze strany Uživatele, je
Poskytovatel oprávněn registraci Uživatele zrušit a poskytování Služby
net-o-peer Uživateli okamžitě bez náhrady ukončit. Pokud Poskytovatel po
porušení podmínek ze strany Uživatele nepodnikne žádné kroky, neznamená to, že
se tím vzdává jakýchkoli práv, která mu z takového porušení případně náleží.
V případě, že v důsledku porušení Obchodních podmínek ze strany Uživatele
vznikne Poskytovateli škoda, zavazuje se Uživatel k její náhradě v plné výši.
Obchodní podmínky zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po zrušení
Registrace Uživatele (zejména ustanovení týkající se náhrady škody, souhlas se
zpracováním osobních údajů, s pořizováním fotografií a obrazových záznamů a
jejich užitím, řešení sporů apod.).

5.6. Uživatel souhlasí s tím, že vzájemná práva Poskytovatele a Uživatele se
řídí právním řádem České republiky a veškeré případné spory týkající se těchto
podmínek či služeb poskytovaných Poskytovatelem budou rozhodovány pouze
příslušnými soudy České republiky.